top of page

UUFS - Uppsala universitets förenade studentkårer

Grunden för studentinflytande vid Uppsala universitet cementerades i och med Uppsala Studentkårs tillkomst 1849. I och med att den farmaceutiska fakulteten flyttade från Stockholm till Uppsala under 70-talet följde Farmacevtiska Studentkåren med och Uppsala Studentkår var inte längre ensam kår vid Uppsala universitet. Gotlands studentkår Rindi fick kårstatus vid Uppsala universitet 2013 i och med att Högskolan på Gotland blev en del av Uppsala Universitet. Uppsala teknolog- och naturvetarkår tillkom 2014 som formell studentkår genom att Uppsala Studentkår avsade sig kårstatus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 2016 tillkom även Juridiska Föreningen samt Uppsalaekonomerna som självständiga studentkårer vid Uppsala universitet.


I och med det ökande antalet studentkårer på Uppsala universitet har behovet av en tydlig central studentröst ökat. För att förena studentrösten gentemot Uppsala universitet så startades januari 2020 organisationen UUFS, vari de sex studentkårerna är medlemmar i.

Fokusfrågor 22/23

Fokusfråga 1 - Samhörighet mellan centrala studentrepresentanter

 

Det har under tidigare verksamhetsår funnits ambitioner att anordna sociala aktiviteter i syfte att skapa kommunikationsvägar mellan studentrepresentanter. Detta har dock förhindrats av pandemin. Under arbetets gång har ett behov identifierats av att kommunikationen mellan studentrepresentanter, och kommunikationen mellan studentrepresentanter och UUFS styrelse, bör stärkas. UUFS bör således skapa incitament för att skapa dessa kommunikationsvägar. En stor del i detta har under verksamhetsåret 21/22 varit att delegera mer av detta ansvar över till
UUFS Samordnare.

 

Fokusfråga 2 - Forum för studentrepresentanter

För att motverka att studentrepresentanter blir isolerade kompetensmässigt och socialt har UUFS ett viktigt uppdrag i att tillgodose ett forum där representanterna kan dela intryck, idéer och frågor med varandra, UUFS Samordnare och ledamöter. För att formen på detta forum ska passa representanterna är det viktigt att man involverar dem i hela processen.

Fokusfråga 3 - Rutiner för utlysning och tillsättning av studentrepresentanter

UUFS saknar fastställda rutiner för arbetet kring utlysning och tillsättning av studentrepresentanter. Även om det finns ett någorlunda etablerat arbetssätt som UUFS finns det behov av att tydligare etablera och beskriva hur arbetet med dessa uppgifter ska utföras för att underlätta vid ex. överlämning men även vid kommunikation med UU och de som söker
representantuppdrag.

Fokusfråga 4 - Gemensam plattform för studentrepresentanter

UUFS har insett behovet av att ha en gemensam plattform tillsammans med UU som gör det möjligt att ha en uppdaterad och levande lista på studentrepresentanter och poster på både central och lokal nivå. I dagsläget är det vanligt att varje enskild kår har egna dokument samtidigt som det finns en UUFS-gemensam lista för att hålla rätt på vakanta och tillsatta poster. Samtidigt har UU egna motsvarande kontaktlistor för grupperingar. Det skulle därför vara gynnsamt för alla parter om en gemensam lösning skapas där UU, de individuella kårerna och UUFS gemensamt samlar information om representanter, vakanta poster och uppdragens utformning.

bottom of page