UUFS - Uppsala universitets förenade studentkårer

Grunden för studentinflytande vid Uppsala universitet cementerades i och med Uppsala Studentkårs tillkomst 1849. I och med att den farmaceutiska fakulteten flyttade från Stockholm till Uppsala under 70-talet följde Farmacevtiska Studentkåren med och Uppsala Studentkår var inte längre ensam kår vid Uppsala universitet. Gotlands studentkår Rindi fick kårstatus vid Uppsala universitet 2013 i och med att Högskolan på Gotland blev en del av Uppsala Universitet. Uppsala teknolog- och naturvetarkår tillkom 2014 som formell studentkår genom att Uppsala Studentkår avsade sig kårstatus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 2016 tillkom även Juridiska Föreningen samt Uppsalaekonomerna som självständiga studentkårer vid Uppsala universitet.


I och med det ökande antalet studentkårer på Uppsala universitet har behovet av en tydlig central studentröst ökat. För att förena studentrösten gentemot Uppsala universitet så startades januari 2020 organisationen UUFS, vari de sex studentkårerna är medlemmar i.

Fokusfrågor 21/22

Fokusfråga 1 - Förutsättningar för studentrepresentation

Studentrepresentationen på central nivå är till följd av flera hinder som universitetet råder över undermålig. De största problemen är bland annat de språkliga hinder för internationella studenter att åta sig studentrepresentantsuppdrag samt  krav på fysiska möten. Det är UUFS mål att skapa bättre förutsättningar för studentinflytande genom att arbeta för att upphäva dessa hinder inom studentrepresentation. En målsättning i detta är även att strukturera upp utlysningen av studentrepresentantionsuppdrag och ställa högre krav på den uppdragsbeskrivning som ges från universitetet.

 

Fokusfråga 2 - Studenternas fysiska arbetsmiljö

Möjligheten att studera på campus försvåras av bland annat brist på tillgång till godtagbara studie- och matplatser. Det skiljer sig dessutom mycket mellan olika campus, varvid det finns en stor variation i tillgång till god studiemiljö. Studenter ska inte behöva söka sig till ett annat campus för att finna en god studiemiljö. Alla campus ska ge goda studieförutsättningar. Det är UUFS mål att varje student ska kunna bedriva studier vid campus utan att någon omständighet som universitetet råder över försvårar detta.

Fokusfråga 3 - Psykisk hälsa

Flertalet studier påvisar en försämrad psykisk hälsa bland studenter. UUFS upplever att det finns ett otillräckligt stöd för de studenter som mår psykiskt dåligt. Vårt mål är att Studenthälsan ska bli mer synliga på campus och även nå ut genom enskilda kurser. Avståndet mellan Studenthälsan och studenten måste minska och ett större fokus bör läggas på de preventiva delarna av deras verksamhet. Universitetet ansvarar även de för att arbeta preventivt med dessa frågor. Universitetet bör därför tar ett större ansvar för studenternas psykiska och fysiska välmående inom universitetets ordinarie verksamhet. Studenternas mående bör vara något som ständigt tas i beaktning vid planering samt genomförande av verksamheten.