Bli studentrepresentant

Coffee on Desk
logotyp-UUFS-transparant.png

Studentrepresentant

Att vara studentrepresentant innebär att man medverkar på Uppsala universitets beredande och beslutande organ. Där aktivt framför man studenternas perspektiv på de ämnen som är uppe för diskussion vare sig det är kurslitteraturen för en specifik kurs, anställning av professorer eller de långsiktiga planerna för utvecklingen av campus. Det är nyckeln för att se till att studenterna blir hörda och att vårt studentliv blir bättre. Helt enkelt en av de viktigaste sakerna du kan göra för dina medstudenter. Det har dock inte alltid varit givet att studenterna ska få inflytande. Det är därför viktigt att vi studenter tar vara på dessa chanser att påverka. En bonus är även att centrala studentrepresentantuppdrag i styrelser nämnder och råd är arvoderade.

 

Ansök OM att bli studentrepresentaNt

Tillfälliga uppdrag

Tillfälliga uppdrag är sådana uppdrag som sträcker sig över en kortare tidsplan och som endast kommer finnas under en begränsad tid. Dessa uppdrag kommer löpnade in som förfrågningar från universitet när det ska tillsättas en studentrepresentant till en styrgrupp, arbetsgrupp eller liknande för ett avgränsat projekt.  

Referensgrupp – Vetenskapsområdenas digitala stöd för lärande

Referensgruppen kommer att ha i uppdrag att förmedla vetenskapsområdenas önskemål och behov avseende universitetets gemensamma digitala stöd för lärande på strategisk nivå. En av studentrepresentanterna kommer även beredas plats i styrgruppen som vanligen har fyra möten per år. I varken referensgruppen eller styrgruppen krävs vanligen inget för- och efterarbete för studentrepresentanterna.

Arbetet pågår under HT22-VT22 och är arvoderat enligt gängse norm. Två ordinarie studentrepresenter sökes.

Status: Vakant

Uppdaterad: 23-09-2022

Referensgrupp – Utredning om UU:s universitetspedagogiska stöd

Utredningen har till syfte att ge en bra grund för beslut om vidareutveckling av universitetet samlade universitetspedagogiska stöd. Målet med utredningen är ett universitetspedagogiskt stöd som är långsiktigt hållbart, håller hög kvalitet och bidrar till att stärka lärarnas pedagogiska skicklighet och utbildningens kvalitet.

Referensgruppens uppdrag är att vara bollplank åt utredarna och bistå med information av betydelse för utredningen. Gruppen kommer ha möten ca tre gånger under HT22.

Vi söker en studentrepresentant till detta uppdrag.

Status: Vakant

Publicerad: 02-05-2022
Uppdaterad: 22-08-2022

Arbetsgrupp ramar för rankingdokument

Rankingfrågor har diskuterats vid såväl lednings som dekaninternat och det finns ett behov av att arbeta fram ett ”rankingdokument” som beskriver hur Uppsala universitet ser på och långsiktigt vill arbeta med ranking. Dokumentet kan t ex innehålla en uttalad målsättning och en plan för hur den ska nås. Denna grupp arbetar för att sätta ramar över vad detta rankingdokument ska omfatta samt hur det ska tas fram.

Till gruppen söker man en studentrepresentant.

Status: Vakant

Publicerad: 30-12-2021
Uppdaterad: 03-05-2022

Studentrepresentant för bedömning av sökande till UU elitidrottsstipendier

Arbetet innebär att du som studentrepresentant sitter med i en grupp som bedömer ansökningar som kommer för elitidrottsstipendier. Det brukar röra sig om ett 20-tal ansökningar på ca. 3 sidor. Du kommer även närvara på ett zoom-möte för att gå igenom ansökningarna.

Status: Vakant 

Uppdaterad: 03-05-2022

Referensgrupp för alumnutredning

Uppdraget för utredningen formuleras i rektors Kompletterande VP för Uppsala universitet 2021 (UFV 2020/32) och syftar till att ta fram en universitetsövergripande målbild och strategi för alumnarbetet. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder för att utveckla universitetets relationer med nationella och internationella alumner i syfte att engagera dem att bidra till att stärka universitetets utbildning och forskning.

Referensgruppen träffas för diskussionsmöten ca två gånger i månaden under perioden september 2021 till maj 2022. Visst förberedelsearbete kan krävas inför mötena.  

Söker: 1 studentrepresentant 

Status: Vakant

Publicerad: 19-04-2022

Uppdaterad: 03-05-2022

Styrgrupp Hållbarhetsprojekt

Rektorn vill göra en universitetsövergripande mobilisering kring arbetet med hållbar utveckling. Projektet har till syfte att profilera och samordna universitetets hållbarhetsarbete, samla och synliggöra det som redan görs, samt initiera öppna samtal.

Arbetet pågår april-november 2022 och är arvoderat enligt gängse norm. En ordinarie studentrepresentant sökes.

Status: Vakant

Uppdaterad: 03-05-2022

Ledamöter till arbetsgrupp för revidering av riktlinjer för betygsombudsmannafunktionen

Arbetsgruppen har som uppdrag att arbeta fram ett förslag till reviderade Riktlinjer för funktion som betygsombudsman. Arbetsgruppen ska även lämna förslag på hur de reviderade riktlinjerna ska göras kända för viktiga målgrupper inom universitetet samt hur tillämpningen ska följas upp. Arbetsgruppen kommer hålla sitt första möte i maj och förslaget överlämnas i september över till rektorn.

Vi söker en studentrepresentant till detta uppdrag.

Status: Vakant

Publicerad: 08-04-2022
Uppdaterad: 30-05-2022

Arbetsgrupp för rankingfrågor

Inom ramen för befintligt rankingarbete finns idag en arbetsgrupp bestående av fem handläggare från tre olika avdelningar som på olika sätt berörs av internationella rankingar. Arbetsgruppen träffas ett par gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som kopplar till inrapportering av data eller analys av rankinglistors utfall samt andra rankingfrågor av relevans. För att bredda arbetsgruppens kompetens och genomslag bör den kompletteras. Vetenskapsområdena samt studenterna anmodas därför att nominera en varsin representant även till denna arbetsgrupp.  

Till gruppen söker vi en studentrepresentant.

Status: Vakant

Publicerad: 30-12-2021
Uppdaterad: 03-05-2022

Styrgrupp för alumnutredning

Uppdraget för utredningen formuleras i rektors Kompletterande VP för Uppsala universitet 2021 (UFV 2020/32) och syftar till att ta fram en universitetsövergripande målbild och strategi för alumnarbetet. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder för att utveckla universitetets relationer med nationella och internationella alumner i syfte att engagera dem att bidra till att stärka universitetets utbildning och forskning.

Styrgruppen träffas vid behov under utredningens gång (ca 1 gång i månaden) under perioden augusti 2021 till juni 2022. 

Söker: 1 studentrepresentant 

Status: Vakant

Publicerad: 19-04-2022

Uppdaterad: 03-05-2022

logotyp-UUFS-transparant.png

Utlyses under ValmöteT

UUFS valmöte kan liknas med en speciell sökperiod. Samtliga uppdrag som utlyses under valmötet har en mandatperiod som följer läsåret. Valmötet hålls därför varje vår under april/maj. Valmötet VT22 avslutades fredagen den 6/5.

Bedömningsgrupp till PUMA

Rektorn utlyser årligen projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA) och en bedömargrupp tillsätts för att bedöma inkomna ansökningar och lämna förslag till rektor för beslut om tilldelning av medlen. Arbetet som studentrepresentant i bedömargruppen består i att läsa 5-10 ansökningar och göra bedömningar enligt tydliga kriterier samt att delta i två sammanträden, totalt innebärande 2-3 dagars arbete (beroende på antalet ansökningar) under perioden april-maj. 

Vi söker två studentrepresentanter (helst från olika vetenskapsområden) till bedömningsgruppen för PUMA. Uppdraget är inte arvoderat men det finns möjlighet att delta digitalt på möten. Språkkrav på svenska och engelska då ansökningar om PUMA-medel kan komma in i något av språken.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 

Publicerad: 05-02-2022
Uppdaterad: 01-09-2022

Språkverkstadens referensgrupp

Referensgruppen har funnits sedan starten av Språkverkstaden 2003. I gruppen sitter företrädare för Studenthälsan, Studentavdelningen, biblioteket, lärarrepresentanter från olika utbildningar samt studievägledare. Gruppens sammansättning växlar och har en bollplanksfunktion. Möten hålls en gång per termin, alltid på eftermiddagstid kl. 15:15- 16:15 (1 timme). Här förväntas inget direkt inläsningsarbete med vi vill gärna ha med ett studentperspektiv i diskussionen eftersom verksamheten ju i första hand riktar sig till studenter. Synpunkter och förslag kan framföras skriftligt under året men det är vid mötena som de diskuteras.  

En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes. Uppdraget är inte arvoderat. Digital närvaro är möjlig men möten är vanligen fysiskt. Språkkrav gällande svenska i både tal och skrift.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 01-09-2022

Cykelrådet

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan kommunen, medborgare, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Som medlem i cykelrådet deltar man i diskussioner kring cykelplanering i Uppsala ur ett studentperspektiv och bidrar med värdefulla synpunkter hur cykeltrafiken ska utformas.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena. Nämnden träffas ungefär 3 gånger per termin och kräver inte så mycket förberedelsetid.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 

Uppdaterad: 23-05-2022

ENLIGHT

ENLIGHT är ett Europauniversitet som består av UU och åtta andra europeiska universitet. Posten som studentrepresentant för ENLIGHT innebär att du sitter i universitets styrgrupp och deltar i det internationella studentnätverkets möten. Båda grupperna möts oftast en gång i månaden. Styrgruppen är ytterst ansvarig för UU:s medverkan i projektet och det strategiska arbetet med Enlight och studentnätverket samarbetar kring frågor rörande studentinflytande. Du väljer även ett av arbetspaketen inom projektet för att delta i arbetet inom dessa. Den totala tidsåtgången är 10h per vecka. Två ordinarie studentrepresentanter till gruppen sökes.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

Kursklassificeringsgruppen

Gruppen är Uppsala universitets grupp för kursklassificering med uppdrag att klassificera kurser på utbildningsområde i enlighet med gällande förordningar och de syften som kan utläsas ur förarbetena till dem. Detta utgör delar av underlaget för universitetets resurstilldelning från regeringen. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Uppdraget är arvoderat och det finns möjlighet att delta digitalt på möten. Språkkrav på god hör och läsförståelse i svenska då allt underlag i gruppen är på svenska. 

Status: Vakant.


Uppdaterad: 01-09-2022

Rådet för forskning

Rådet för forskning är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende forskning. Rådet bereder frågor på uppdrag av rektor. Rådet för forskning består av elva ledamöter och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande). Ledamöterna i rådet utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena (två ledamöter per vetenskapsområde) och universitetsdirektören (två ledamöter). Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

SLUG

SLUG grundar sig i det som från början var ett så kallat pro rektorsråd mellan Stockholm, Lund, Göteborg och Uppsala Universitet. Mötena handlar främst om erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och under året har teman som UKÄs lärosätesgranskningar, coronastrategier och CALIE-projektet diskuterats. SLUG har ungefär ett möte per termin (cirka tre timmar vardera), men extra möten med Uppsala delegationen eller lärosätenas studentrepresentanter kan förekomma vid behov. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

Styrelsen för centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS)

Styrelsen för Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS), är ett transdisciplinärt centrum vid Uppsala universitet och SLU med ambition att bidra till en mer rättvis och hållbar värld. En ordinarie studentrepresentant och en suppleant till gruppen sökes.

Status: Vakant


Uppdaterad: 23-05-2022

Nämnden för forskningsinfrastruktur

Nämnden för forskningsinfrastruktur ska stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet.

Nämnden sammanträder tre ggr på våren och två ggr på hösten. Sen tillkommer det informationsmöten/WS, men de är frivilliga och ledamöter deltar efter förmåga.
 

Uppdraget är arvoderat och nämnden har fysiska möten. För uppdraget behöver du förstå svenska men går att prata på engelska.

Status: Tillsatt. Utlyses igen under Valmötet VT23. 

 

Publicerad: 05-02-2022

Uppdaterad: 01-09-2022

Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc.

Styrelsen sammanträder tre gånger per termin, oftast på eftermiddagar mellan kl 15-17. Information om CFFs verksamhet och styrelsens sammansättning finns på hemsidan: https://cff.uu.se

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

Beredningsgruppen för Årets alumn

Uppsala universitet delar varje år ut utmärkelsen "Årets alumn" till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Beredningsgruppen för årets alumn har som uppdrag att nominera kandidater som bör ta emot utmärkelsen till rektor. Gruppen ansvarar även för en motivering. Priset delas ut under Anders Wall-föreläsningen, varför gruppen även blir inbjuden till den. Beredningsgruppen har följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationsdirektören, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet.

Status: Vakant


Uppdaterad: 23-05-2022

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden leds av rektor, en lärare, en lagfaren domare och två studenter. Nämnden fattar beslut om avstängning eller varning för studenter som blivit anmälda för vilseledande vid examination eller annat disciplinbrott.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

IT-nämnden

Uppsala universitetet har tidigare haft många olika IT-system utspridda bland alla dess olika campus. Universitetet har på senare tid valt att samla ihop dessa system till en central lösning. IT-nämnden är det organ som tar de övergripande besluten för detta centrala IT-arbete. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté

Martin H:son Holmdahl-stipendiet instiftades av universitetet 2003. Stipendiet utdelas till en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. Två ordinarie studentrepresentanter till gruppen sökes.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23.


Uppdaterad: 23-05-2022

Stipendienämnden

Stipendienämnden behandlar ansökningar till de stipendier som universitetet utlyser. Nämndens arbete innebär att granska inkomna förslag till utdelning av stipendier som inkommit, samt upprätta beslutsunderlag för utdelning av stipendier. Nämnden sammanträder som huvudregel i slutet av varje termin, men det kan ev. Tillkomma extramöten om behov finns. En ordinarie studentrepresentant och en suppleant till gruppen sökes.

Status: Tillsatt under Valmötet VT22. Utlyses igen under Valmötet VT23. 


Uppdaterad: 23-05-2022

Styrelsen för MedTech Science and Innovation

MedTech Science and Innovation är en centrumbildning för medicinsk teknik. Centrumet är ett samarbete mellan TekNat, MedFarm och UAS, men det ligger formellt under TekNat. Centrumet är just nu i en startfas, med rekrytering av personal, tre lektorer och en professor, vilka kommer att vara på plats under året. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Status: Vakant


Uppdaterad: 23-05-2022