Bli studentrepresentant

Studentrepresentant

Att vara studentrepresentant innebär att man medverkar på Uppsala universitets beredande och beslutande organ. Där aktivt framför man studenternas perspektiv på de ämnen som är uppe för diskussion vare sig det är kurslitteraturen för en specifik kurs, anställning av professorer eller de långsiktiga planerna för utvecklingen av campus. Det är nyckeln för att se till att studenterna blir hörda och att vårt studentliv blir bättre. Helt enkelt en av de viktigaste sakerna du kan göra för dina medstudenter. Det har dock inte alltid varit givet att studenterna ska få inflytande.

 

Ansök OM att bli studentrepresentaNt

Bedömargrupp för kompletteringsutbildningens utbildningsvärdering

Bedömargruppen söker en aktiv student som ej läst eller ska läsa kompletteringsutbildningen själv men som med fördel har läst ett liknande program, t.ex. KUB (kompletteringsutbildning BMA). Personen kommer delta vid platsbesök tillsammans med de övriga medlemmarna i bedömargruppen och delta vid framtagande av bedömarrapport.

1 vakant.

Bedömargruppen för PUMA

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet arbetar denna grupp med att disponera ut medel för att underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. 3 Vakanser

Initiativ för nyanlända och integration

Nätverket ”Nyanlända och integration” är ett öppet arbetande nätverk där deltagarantalet varierar. Kärnan har under år 2017 i huvudsak bestått av arton personer från skilda delar av universitetet. Flertalet arbetar till vardags med nyanlända under olika former. Nätverket träffas en gång i månanden och hanterar bland annat frågor om validering, praktikplatser och språk.

Kvalitetsrådet

Kvalitetskommitténs huvuduppgift är att vara styrgrupp till enheten för kvalitet och utvärdering i frågor rörande det långsiktiga arbetet med kvalitetsutveckling, kvalitetsbedömningar och utvärderingar. 1 Vakant

Språkverkstadens referensgrupp

2 vakanta

Biblioteksnämnden

2 vakanser

Stipendienämnden

En suppleant och en ordinarie ledamot sökes till Stipendienämnden för att vara med i beredningen och annonseringen av Uppsala Universitets stipendier.  Posten är mest intensiv under "stipendiesäsongen" i mitten av varje termin.

Arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden

Arbetsgruppen ska arbeta fram ett förslag till reviderade riktlinjer (se bakgrund till förslag till revidering i direktivet) som skickas på interremiss till områdes-/fakultetsnämnder, förvaltningen, universitetsbiblioteket och studentkårerna. Efter att remissvar inkommit ska arbetsgruppen inarbeta synpunkter och färdigställa förslaget till reviderade riktlinjer. Rektor beslutar sedan om de reviderade riktlinjerna vid ett rektorsammanträde.

Cykelrådet

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan kommunen, medborgare, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Som medlem i cykelrådet deltar man i diskussioner kring cykelplanering i Uppsala ur ett studentperspektiv och bidrar med värdefulla synpunkter hur cykeltrafiken ska utformas.

Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande

Studentportalen står i kontakt med universitetets centrala datasystem och kan på så sätt erbjuda en mängd olika tjänster och funktioner som underlättar studieadministrativt arbete – både för studenter och anställda. IT-system som ingår i förvaltningsobjektet Lärande och utbildning är Studentportalen, lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect, praktiksystemet VFU-portalen, textmatchningssystemet Urkund och strömmande media via UR Access.

Referensgrupp i projekt för studenters välmående

Universitetet ska genomföra en studie för att skapa en kunskapsöversikt avseende studenters psykiska ohälsa, och baserat på den, ge rekommendationer för hur Uppsala universitet skulle kunna arbeta mer sammanhållet, systematisk och kostnadseffektivt inom detta område. Till projektets referensgrupp, vars uppgift är att vara rådgivande och bidra med kompetens in i arbetet med studien, söker man 4 studentrepresentanter. 

3 vakanta platser. 

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. 2 Vakanta

Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor

Beredande samverkansgrupp för universitetsgemensamma IT-frågor utgör en beredningsinstans för universitetsgemensamma IT-behov och strategier. Gruppen bidrar till IT-kompetens och IT-resurser inom universitetet. Gruppen möjliggör även kontinuerliga behovsdialoger och kommunikation med institutioner, intendenturer, centrumbildningar och forskargrupper. Just nu pågår exempelvis arbete inom datalagring, datanät, serverhallar, videokonferenssystem och informationstavlor. Gruppen träffas ungefär 4 gånger per term

Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc. 1 Vakant

Styrgrupp för livslångt lärande

universitetet vill påbörja ett långsiktigt arbete kring ett livslångt lärande, en vision att skapa utbildningskoncept utifrån behov av utbildning för både kompetensutveckling och omställning. Med avstamp i teknisk- naturvetenskaplig fakultet ska projektet växa och nyttja hela universitetets unikt breda kompetens.  En viktig del är att ta reda på vilka förändringar och justeringar som krävs i universitetets ramverk för utbildning och hur utbildning för ett livslångt lärande ska marknadsföras. Som studentrepresentant kommer du sitta med på 4-5 möten under 2021 för att delge gruppen med idéer om just vad som behöver förändras.

Styrgruppen för e-lärande

Styrgruppen för E-lärande har det övergripande ansvaret för uppdraget om kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet. Fas 1 innefattade projektplanering och identifiering av ny lärplattform samt uppdraget att lämna förslag på direktiv för fas 2. Fas 2 handlar om att införa den upphandlade lärplattformen (Studium) samt om generell kompetensutveckling inom e-lärande. Styrgruppen ska säkerställa att arbetet i projektet fortskrider planenligt och koordinerat, samt kontinuerligt följa upp budget. Tidsåtgång: 1 möte per månad, 2-4 h per möte + läsa handlingar 1 Vakant

Beredningsgruppen för Pedagogiska priset

Beredningsgruppen för pedagogiska priset har som uppdrag att nominera kandidater till pedagogiska priset till rektor som utser en vinnare. Gruppen ansvarar även för att skriva en motivering. Nomineringarna utgår från de nomineringar och tillhörande motiveringar som inkommit från studenter och anställda vid universitetet. De möten som sker är främst på vårterminen och blir mer frekventa april-maj.

 
Kontakt
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon