Bli studentrepresentant

logotyp-UUFS-transparant.png

Studentrepresentant

Att vara studentrepresentant innebär att man medverkar på Uppsala universitets beredande och beslutande organ. Där aktivt framför man studenternas perspektiv på de ämnen som är uppe för diskussion vare sig det är kurslitteraturen för en specifik kurs, anställning av professorer eller de långsiktiga planerna för utvecklingen av campus. Det är nyckeln för att se till att studenterna blir hörda och att vårt studentliv blir bättre. Helt enkelt en av de viktigaste sakerna du kan göra för dina medstudenter. Det har dock inte alltid varit givet att studenterna ska få inflytande.

 

Ansök OM att bli studentrepresentaNt

Bedömargrupp för kompletteringsutbildningens utbildningsvärdering

Bedömargruppen söker en aktiv student som ej läst eller ska läsa kompletteringsutbildningen själv men som med fördel har läst ett liknande program, t.ex. KUB (kompletteringsutbildning BMA). Personen kommer delta vid platsbesök tillsammans med de övriga medlemmarna i bedömargruppen och delta vid framtagande av bedömarrapport.

1 vakant.

Bedömargruppen för PUMA

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet arbetar denna grupp med att disponera ut medel för att underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. 2 Vakanser

Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. 

1 vakanser

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden leds av rektor, en lärare, en lagfaren domare och två studenter. Nämnden fattar beslut om avstängning eller varning för studenter som blivit anmälda för vilseledande vid examination eller annat disciplinbrott.  

2 vakanser (1 ordinarie och 1 suppleant)

Kursklassificeringsgruppen

Gruppen är Uppsala universitets grupp för kursklassificering med uppdrag att klassificera kurser på utbildningsområde i enlighet med gällande förordningar och de syften som kan utläsas ur förarbetena till dem. Detta utgör delar av underlaget för universitetets resurstilldelning från regeringen.

1 vakans

Rådet för lika villkor

Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor i frågor rörande det långsiktiga arbetet med lika villkor inom forskning, utbildning och samverkan. Rådet ska bidra till att det övergripande arbetet för lika villkor utgår från verksamhetens behov och resurser.

1 vakans

Språkverkstadens referensgrupp

Referensgruppen har funnits sedan starten av Språkverkstaden 2003. I gruppen sitter företrädare för Studenthälsan, Studentavdelningen, biblioteket, lärarrepresentanter från olika utbildningar samt studievägledare. Gruppens sammansättning växlar och har en bollplanksfunktion. Möten hålls en gång per termin, alltid på eftermiddagstid kl. 15:15- 16:15 (1 timme). Här förväntas inget direkt inläsningsarbete med vi vill gärna ha med ett studentperspektiv i diskussionen eftersom verksamheten ju i första hand riktar sig till studenter. Synpunkter och förslag kan framföras skriftligt under året men det är vid mötena som de diskuteras.  

2 vakanta (1 ordinarie och 1 suppleant)

SLUG

SLUG grundar sig i det som från början var ett så kallat pro rektorsråd mellan Stockholm, Lund, Göteborg och Uppsala Universitet. Mötena handlar främst om erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och under året har teman som UKÄs lärosätesgranskningar, coronastrategier och CALIE-projektet diskuterats. SLUG har ungefär ett möte per termin (cirka tre timmar vardera), men extra möten med Uppsala delegationen eller lärosätenas studentrepresentanter kan förekomma vid behov.

1 vakans

Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) är placerad på medicinska fakulteten men arbetar fakultetsövergripande och leds av en styrelse bestående av representanter från Uppsala universitet. Centrumet bedriver forskning kring etiska, juridiska och sociala aspekter av medicin och bioetik samt forskningsetik. Etikundervisning ingår i flertalet utbildningar vid Uppsala universitet och CRB erbjuder kurser i etik, folkhälsa och neuroetik, men även en utbildning i forskningsetik för doktorand på samtliga fakulteter.

2 vakanser

Styrelsen för CEMUS

CEMUS står för The Centre for Environment and Development Studies och är ett centrum vid både UU och SLU. Dess ambition är att medverka till en mer rättvis och hållbar värld. Som studentrepresentant i styrelsen för CEMUS sitter du med och såväl bevakar som lyfter studenternas intressen.

2 vakanser (1 ordinarier och 1 suppleant)

U4

Arbetet som studentkoordinator i U4-samarbetet innebär att vara med och organisera ett möte per termin mellan de fyra universiteten samt ha kontakt med de övriga studentkoordinatorerna. Mötena brukar vara under tre till fyra dagar och värduniversitetet står för kostnaderna för mat och andra aktiviteter under dessa möten. Studentkoordinatorerna sammanträder via Skype två till tre gånger per termin för att diskutera kommande möten och andra frågor som kan dyka upp.

 

Uppdraget innebär också att delta i det årliga rektorsmötet som hålls vid ett av de fyra universiteten och som varar i en till två dagar. Tidsåtgången för uppdraget varierar beroende dels på var det terminsenliga studentmötet hålls och dels vilket eller vilka ämnen som diskuteras.

1 vakans

Arbetsgrupp i förstudie KoF23 

Arbetsgruppen har i uppgift att formulera kvalitetsdrivande mål med forskningsutvärderingen KoF23 (kvalitet och förnyelse) samt föreslå två eller flera förslag om modell och metod för dess genomförande. Balansen mellan användbara utfall och resursåtgången ska uppskattas och redovisas för varje modell. 

Arbetsgruppen kommer mötas ca. 1 gång i månaden men det kan förekomma mer intensiva och lugnare perioder. Uppdraget avslutas i januari 2022. 1 vakans.

Studentrepresentant för bedömning av sökande till UU elitidrottsstipendier

Arbetet innebär att du som studentrepresentant sitter med i en grupp som bedömer ansökningar som kommer för elitidrottsstipendier. Det brukar röra sig om ett 20-tal ansökningar på ca. 3 sidor. Du kommer även närvara på ett zoom-möte för att gå igenom ansökningarna.

1 Vakant.

Initiativ för nyanlända och integration

Nätverket ”Nyanlända och integration” är ett öppet arbetande nätverk där deltagarantalet varierar. Kärnan har under år 2017 i huvudsak bestått av arton personer från skilda delar av universitetet. Flertalet arbetar till vardags med nyanlända under olika former. Nätverket träffas en gång i månanden och hanterar bland annat frågor om validering, praktikplatser och språk.

Styrgruppen för e-lärande

Styrgruppen för E-lärande har det övergripande ansvaret för uppdraget om kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet. Fas 1 innefattade projektplanering och identifiering av ny lärplattform samt uppdraget att lämna förslag på direktiv för fas 2. Fas 2 handlar om att införa den upphandlade lärplattformen (Studium) samt om generell kompetensutveckling inom e-lärande. Styrgruppen ska säkerställa att arbetet i projektet fortskrider planenligt och koordinerat, samt kontinuerligt följa upp budget. Tidsåtgång: 1 möte per månad, 2-4 h per möte + läsa handlingar 1 Vakant

Beredningsgruppen för Pedagogiska priset

Beredningsgruppen för pedagogiska priset har som uppdrag att nominera kandidater till pedagogiska priset till rektor som utser en vinnare. Gruppen ansvarar även för att skriva en motivering. Nomineringarna utgår från de nomineringar och tillhörande motiveringar som inkommit från studenter och anställda vid universitetet. De möten som sker är främst på vårterminen och blir mer frekventa april-maj.

Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande

Studentportalen står i kontakt med universitetets centrala datasystem och kan på så sätt erbjuda en mängd olika tjänster och funktioner som underlättar studieadministrativt arbete – både för studenter och anställda. IT-system som ingår i förvaltningsobjektet Lärande och utbildning är Studentportalen, lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect, praktiksystemet VFU-portalen, textmatchningssystemet Urkund och strömmande media via UR Access.

Beredningsgruppen Årets alumn

Uppsala universitet delar varje år ut utmärkelsen "Årets alumn" till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Beredningsgruppen för årets alumn har som uppdrag att nominera kandidater som bör ta emot utmärkelsen till rektor. Gruppen ansvarar även för en motivering. Priset delas ut under Anders Wall-föreläsningen, varför gruppen även blir inbjuden till den. Beredningsgruppen har följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationsdirektören, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet.

CIRCUS

CIRCUS, Center for Integrated Research on Culture and Society, har som huvudsaklig uppgift att främja tvärgående forskningssamarbeten mellan fakulteter vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Circus styrelse består av representanter från de olika fakulteterna, samt en studentrepresentant. Styrelsen möts ca 4-5 gånger per läsår. Utöver styrelsemötena så har kansliet ett nära samarbete med styrelsen gällande utveckling av nya stödformer och utformning av våra övriga aktiviteter.

 

Vi ser gärna att studentrepresentanten är doktorand vid någon av de sex fakulteterna inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Med tanke på Circus verksamhetsområde ser vi gärna att doktoranden även har ett intresse för tvärvetenskaplig forskning och dito samarbeten. Även om du inte är doktorand kan du ändå söka.

1 vakans

IT-nämnden

Uppsala universitetet har tidigare haft många olika IT-system utspridda bland alla dess olika campus. Universitetet har på senare tid valt att samla ihop dessa system till en central lösning. IT-nämnden är det organ som tar de övergripande besluten för detta centrala IT-arbete.

1 vakans

Martin H:son Holdmahl-stipendiet

Martin H:son Holmdahl-stipendiet instiftades av universitetet 2003. Stipendiet utdelas till en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter.

1 vakans

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. 2 Vakanta

Styrgruppen för Språkverkstaden

Styrgruppen sammanträder en gång per termin (1, 5 timme) och ska fungera som stöd för Språkverkstaden. Gruppen har sedan den tillsattes sammanställt ett förslag till ny och modernare uppdragsbeskrivning för Språkverkstaden (på uppdrag av Planeringsavdelningen vid Uppsala universitet). Vi väntar nu på att uppdragsbeskrivningen ska antas.

2 vakanta (1 ordinarie och 1 suppleant)

Stipendienämnden

Stipendienämnden behandlar ansökningar till de stipendier som universitetet utlyser. Nämndens arbete innebär att granska inkomna förslag till utdelning av stipendier som inkommit, samt upprätta beslutsunderlag för utdelning av stipendier. Nämnden sammanträder som huvudregel i slutet av varje termin, men det kan ev. Tillkomma extramöten om behov finns. Posten är mest intensiv under "stipendiesäsongen" i mitten av varje termin.

2 vakanser

Styrelsen för centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap är en centrumbildning som samverkar med samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet, och har enligt rektors instruktion till uppgift att bedriva utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen ska omfatta både biologiska och sociala perspektiv på kön. Centrum ska samverka med samtliga vetenskapsområden, och leds av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter.

1 vakans

Styrelsen för MedTech Science and Innovation

MedTech Science and Innovation är en centrumbildning för medicinsk teknik. Centrumet är ett samarbete mellan TekNat, MedFarm och UAS, men det ligger formellt under TekNat. Centrumet är just nu i en startfas, med rekrytering av personal, tre lektorer och en professor, vilka kommer att vara på plats under året.

1 vakans

ENLIGHT

ENLIGHT är ett Europauniversitet som består av UU och åtta andra europeiska universitet. Posten som studentrepresentant för ENLIGHT innebär att du sitter i universitets styrgrupp och deltar i det internationella studentnätverkets möten. Båda grupperna möts oftast en gång i månaden. Styrgruppen är ytterst ansvarig för UU:s medverkan i projektet och det strategiska arbetet med Enlight och studentnätverket samarbetar kring frågor rörande studentinflytande. Du väljer även ett av arbetspaketen inom projektet för att delta i arbetet inom dessa. Den totala tidsåtgången är 10h per vecka.

1 vakans

Styrgrupp för ny webbplattform för Uppsala universitet

Söker en studentrepresentant i styrgrupp för projekt där man ska ta fram en ny webbplattform för Uppsala universitet. Du behöver inte vara IT-kunnig utan ha en uppfattning och medvetenhet gällande studenternas behov i frågan.

Det rör sig om cirka ett möte i månaden från och mer 1 maj till december 2022. Men särskilt viktigt med studentinflytande är det från och med maj till december i år.

Referensgrupp i projekt för studenters välmående

Universitetet ska genomföra en studie för att skapa en kunskapsöversikt avseende studenters psykiska ohälsa, och baserat på den, ge rekommendationer för hur Uppsala universitet skulle kunna arbeta mer sammanhållet, systematisk och kostnadseffektivt inom detta område. Till projektets referensgrupp, vars uppgift är att vara rådgivande och bidra med kompetens in i arbetet med studien, söker man 4 studentrepresentanter. 

2 vakanta platser. 

Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc. 1 Vakant

Arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden

Arbetsgruppen ska arbeta fram ett förslag till reviderade riktlinjer (se bakgrund till förslag till revidering i direktivet) som skickas på interremiss till områdes-/fakultetsnämnder, förvaltningen, universitetsbiblioteket och studentkårerna. Efter att remissvar inkommit ska arbetsgruppen inarbeta synpunkter och färdigställa förslaget till reviderade riktlinjer. Rektor beslutar sedan om de reviderade riktlinjerna vid ett rektorsammanträde.

Cykelrådet

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan kommunen, medborgare, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Som medlem i cykelrådet deltar man i diskussioner kring cykelplanering i Uppsala ur ett studentperspektiv och bidrar med värdefulla synpunkter hur cykeltrafiken ska utformas.