Bli studentrepresentant

Studentrepresentant

Att vara studentrepresentant innebär att man medverkar på Uppsala universitets beredande och beslutande organ. Där aktivt framför man studenternas perspektiv på de ämnen som är uppe för diskussion vare sig det är kurslitteraturen för en specifik kurs, anställning av professorer eller de långsiktiga planerna för utvecklingen av campus. Det är nyckeln för att se till att studenterna blir hörda och att vårt studentliv blir bättre. Helt enkelt en av de viktigaste sakerna du kan göra för dina medstudenter. Det har dock inte alltid varit givet att studenterna ska få inflytande.

 

Ansök OM att bli studentrepresentaNt

Styrelsen för CEMUS

Styrelsen för centrum för miljö- och utvecklingsstudier är ett transdisciplinärt centrum vid Uppsala universitet och SLU med ambition att bidra till en mer rättvis och hållbar värld. 1 Vakant

Bedömargruppen för PUMA

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet arbetar denna grupp med att disponera ut medel för att underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. 1 Vakant plats

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. 2 Vakanta

Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor

Beredande samverkansgrupp för universitetsgemensamma IT-frågor utgör en beredningsinstans för universitetsgemensamma IT-behov och strategier. Gruppen bidrar till IT-kompetens och IT-resurser inom universitetet. Gruppen möjliggör även kontinuerliga behovsdialoger och kommunikation med institutioner, intendenturer, centrumbildningar och forskargrupper. Just nu pågår exempelvis arbete inom datalagring, datanät, serverhallar, videokonferenssystem och informationstavlor. Gruppen träffas ungefär 4 gånger per term

Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc. 1 Vakant

Styrelsen för International Science programme

1 vakant

Styrgruppen för e-lärande

Styrgruppen för E-lärande har det övergripande ansvaret för uppdraget om kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet. Fas 1 innefattade projektplanering och identifiering av ny lärplattform samt uppdraget att lämna förslag på direktiv för fas 2. Fas 2 handlar om att införa den upphandlade lärplattformen (Studium) samt om generell kompetensutveckling inom e-lärande. Styrgruppen ska säkerställa att arbetet i projektet fortskrider planenligt och koordinerat, samt kontinuerligt följa upp budget. Tidsåtgång: 1 möte per månad, 2-4 h per möte + läsa handlingar 1 Vakant

Beredningsgruppen för Pedagogiska priset

Beredningsgruppen för pedagogiska priset har som uppdrag att nominera kandidater till pedagogiska priset till rektor som utser en vinnare. Gruppen ansvarar även för att skriva en motivering. Nomineringarna utgår från de nomineringar och tillhörande motiveringar som inkommit från studenter och anställda vid universitetet. De möten som sker är främst på vårterminen och blir mer frekventa april-maj.

Cykelrådet

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan kommunen, medborgare, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Som medlem i cykelrådet deltar man i diskussioner kring cykelplanering i Uppsala ur ett studentperspektiv och bidrar med värdefulla synpunkter hur cykeltrafiken ska utformas.

Studentrepresentanter till "Pedagogisk skicklighet vid befordran"

Under 2020 ska ett projekt angående pedagogisk skicklighet vid befordran, från biträdande universitetslektor till universitetslektor, samt från universitetslektor till professor, genomföras i samråd med studenter.

 

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för lärare att våga och vilja satsa på undervisningsuppdraget och sin egen pedagogiska utveckling, till gagn för framtidens utbildningar och studenter. 

 

Ju tidigare studentrepresentanterna är utsedda, desto bättre insyn och inflytande kan de få. Studentrepresentanterna ska ge synpunkter på analyser, texter och förslag, inte genomföra analyser eller skriva texter.

Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande

Studentportalen står i kontakt med universitetets centrala datasystem och kan på så sätt erbjuda en mängd olika tjänster och funktioner som underlättar studieadministrativt arbete – både för studenter och anställda. IT-system som ingår i förvaltningsobjektet Lärande och utbildning är Studentportalen, lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect, praktiksystemet VFU-portalen, textmatchningssystemet Urkund och strömmande media via UR Access.

Initiativ för nyanlända och integration

Nätverket ”Nyanlända och integration” är ett öppet arbetande nätverk där deltagarantalet varierar. Kärnan har under år 2017 i huvudsak bestått av arton personer från skilda delar av universitetet. Flertalet arbetar till vardags med nyanlända under olika former. Nätverket träffas en gång i månanden och hanterar bland annat frågor om validering, praktikplatser och språk.

Kvalitetsrådet

Kvalitetskommitténs huvuduppgift är att vara styrgrupp till enheten för kvalitet och utvärdering i frågor rörande det långsiktiga arbetet med kvalitetsutveckling, kvalitetsbedömningar och utvärderingar. 1 Vakant

Språkverkstadens referensgrupp

2 vakanta

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM)

Den centrala samverkansgruppen för arbetsmiljö (SVAM) utgör universitetets skyddskommitté. En skyddskommitté ska enligt arbetsmiljölagen finnas vid varje arbetsplats med över femtio anställda. SVAM träffas cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet.

Styrelsen för MedTech Science and Innovation

MedTech Science and Innovation är en centrumbildning för medicinsk teknik. Centrumet är ett samarbete mellan TekNat, MedFarm och UAS, men det ligger formellt under TekNat. Centrumet är just nu i en startfas, med rekrytering av personal, tre lektorer och en professor, vilka kommer att vara på plats under året. 1 Vakant

Arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden

Arbetsgruppen ska arbeta fram ett förslag till reviderade riktlinjer (se bakgrund till förslag till revidering i direktivet) som skickas på interremiss till områdes-/fakultetsnämnder, förvaltningen, universitetsbiblioteket och studentkårerna. Efter att remissvar inkommit ska arbetsgruppen inarbeta synpunkter och färdigställa förslaget till reviderade riktlinjer. Rektor beslutar sedan om de reviderade riktlinjerna vid ett rektorsammanträde.

Styrgruppen för Lokalförsörjningsplan 2020-2022

Uppdraget innebär att ta fram förslag till Lokalförsörjningsplan 2020-2022. Planen innehåller principer för lokalförsörjning, lokalkostnader och lokalinnehav samt beskrivning av pågående projekt. I uppdraget ingår att göra en översyn av strukturen på nuvarande lokalförsörjningsplan samt utreda behov av att ta fram andra styrande principer och nyckeltal för lokalförsörjning. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på principer och nyckeltal samt utreda om de ska utgöra ett nytt kapitel i kommande lokalförsörjningsplan eller fastslås i universitetets verksamhetsplan. Projektets slut juni 20

Representant till projektgruppen för lärosätesgranskning 2020

Målet med projektet är att ta fram en tydlig, väl underbyggd och reflektiv självvärdering, som ger UKÄ:s bedömargrupp ett fullgott underlag för sin bedömning av universitetets kvalitetssystem avseende utbildning. Därutöver att förbereda bedömargruppens platsbesök, så att det också bidrar till en välinformerad bedömning. Mer långsiktigt ska självvärderingsarbetet bidra till att lärosätesgranskningen blir till nytta för den fortsatta utvecklingen av kvalitetssystemet.

Projektgruppen uppmanas även att finna former för att engagera och konsultera bredden av medarbetare och studenter. Detta bör så långt möjligt ske inom ramen för universitetets befintliga kollegiala forum som senaten, dekanmötet, prefektmöten, studierektorsmöten, programråd/motsvarande samt vid möten med studentkårerna.

U4 studentkoordinator

U4 är ett samarbete mellan fem europeiska universitet – Uppsala universitet, University of Göttingen, Ghent University, University of Groningen och University of Tartu – som sammanträder en gång per termin. I samband med att de fyra universiteten träffas möts även studentrepresentanter från respektive universitet.

Uppdragen som studentkoordinator för U4 är  att vara med och organisera detta möte mellan studentrepresentanterna samt ha kontakt med studentkoordinatorerna från de andra universiteten för att sedan rapportera tillbaka till UUFS. Mötena brukar pågå under tre till fyra dagar och värduniversitetet står för kostnaderna för mat och andra aktiviteter.

Uppdraget innebär också att delta i det årliga rektorsmötet som hålls vid ett av de fyra universiteten och som varar i en till två dagar.

 
Kontakt
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon