top of page

Bli studentrepresentant

Coffee on Desk
logotyp-UUFS-transparant.png

Studentrepresentant

Att vara studentrepresentant innebär att man medverkar på Uppsala universitets beredande och beslutande organ. Där aktivt framför man studenternas perspektiv på de ämnen som är uppe för diskussion vare sig det är kurslitteraturen för en specifik kurs, anställning av professorer eller de långsiktiga planerna för utvecklingen av campus. Det är nyckeln för att se till att studenterna blir hörda och att vårt studentliv blir bättre. Helt enkelt en av de viktigaste sakerna du kan göra för dina medstudenter. Det har dock inte alltid varit givet att studenterna ska få inflytande. Det är därför viktigt att vi studenter tar vara på dessa chanser att påverka. En bonus är även att centrala studentrepresentantuppdrag i styrelser nämnder och råd är arvoderade.

Ansökan

Ansök OM att bli studentrepresentaNt

Tillfälliga uppdrag

Tillfälliga uppdrag är sådana uppdrag som sträcker sig över en kortare tidsplan och som endast kommer finnas under en begränsad tid. Dessa uppdrag kommer löpnade in som förfrågningar från universitet när det ska tillsättas en studentrepresentant till en styrgrupp, arbetsgrupp eller liknande för ett avgränsat projekt.  

Bedömargrupp - PUMA-medel med inriktning mot aktiv studentmedverkan (Teknik och naturvetenskap)

Vill du bidra till att bedöma ansökningar om att öka studenters aktiva medverkan vid universitetet? Under hösten kommer rektorsmedel utlysas för pedagogiska projekt där studenter och lärare tillsammans jobbar med utveckling av en kurs eller ett program. Syftet med utlysningen är att öka studenters möjlighet att bidra med sina kunskaper, perspektiv och erfarenheter kring hur det är att vara student vid universitetet. Den ska också bidra till att nytänkande och innovativa pedagogiska idéer som tas fram i partnerskap mellan studenter och lärare kan förverkligas. Tillvaratagandet av studenters och lärares olika, men lika viktiga, perspektiv på utbildningen ska stimuleras genom denna utlysning.

Vi söker en student från varje vetenskapsområde till bedömargruppen, alltså sammanlagt tre stycken. Uppdraget innebär två möten à två timmar vardera och kommer vara arvoderat. Mötena kommer ske någon gång från början av november till början av december.

Läs mer om universitetets vetenskapsområden här: https://www.uu.se/om-uu/organisation-och-styrning

Status: Vakant

Uppdraget är arvoderat.

Mandatperiod: HT23 - HT23

Uppdaterad:

Publicerad:

31 aug. 2023

31 aug. 2023

Bedömargrupp - PUMA-medel med inriktning mot aktiv studentmedverkan (Medicin och farmaci)

Vill du bidra till att bedöma ansökningar om att öka studenters aktiva medverkan vid universitetet? Under hösten kommer rektorsmedel utlysas för pedagogiska projekt där studenter och lärare tillsammans jobbar med utveckling av en kurs eller ett program. Syftet med utlysningen är att öka studenters möjlighet att bidra med sina kunskaper, perspektiv och erfarenheter kring hur det är att vara student vid universitetet. Den ska också bidra till att nytänkande och innovativa pedagogiska idéer som tas fram i partnerskap mellan studenter och lärare kan förverkligas. Tillvaratagandet av studenters och lärares olika, men lika viktiga, perspektiv på utbildningen ska stimuleras genom denna utlysning.

Vi söker en student från varje vetenskapsområde till bedömargruppen, alltså sammanlagt tre stycken. Uppdraget innebär två möten à två timmar vardera och kommer vara arvoderat. Mötena kommer ske någon gång från början av november till början av december.

Läs mer om universitetets vetenskapsområden här: https://www.uu.se/om-uu/organisation-och-styrning

Status: Vakant

Uppdraget är arvoderat.

Mandatperiod: HT23 - HT23

Uppdaterad:

Publicerad:

31 aug. 2023

31 aug. 2023

Beredningsgrupp - Rekrytering av innehavare av Zennströms gästprofessur i Climate Change Leadership

Klimatledarskapsnoden är fokuserad runt en 10-årig serie med gästprofessurer. Fem internationellt erkända Zennström-professorer med inriktning på klimatledarskap kommer att arbeta med akademiker, studenter, civilsamhället och offentliga och privata partners för att både förstå omfattningen av den civilisationsförändring som kommer att krävas för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna samt för att börja utveckla vägar mot denna förändring och förbereda för anpassning.

Beredningsgruppen arbetar med att ta fram förslag till rekryteringen av nästa år gästprofessur.

Status: Vakant

Uppdraget är inte arvoderat.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdaterad:

Publicerad:

23 okt. 2023

23 okt. 2023

Jurygrupp för Disapriset

Disapriset är instiftat av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001.
Prissumman är på 50 000 kronor.

Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning.

Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury bestående av representanter från varje vetenskapsområde, en studentrepresentant, samt om möjligt föregående års pristagare.

Priset delas ut på Kulturnatten av rektor prof. Anders Hagfeldt. Efter prisutdelningen hålls en föreläsning.

Status: Vakant

Uppdraget är inte arvoderat.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdaterad:

Publicerad:

1 dec. 2023

1 dec. 2023

logotyp-UUFS-transparant.png

Utlyses under ValmöteT

UUFS valmöte kan liknas med en speciell sökperiod. Samtliga uppdrag som utlyses under valmötet har en mandatperiod som följer läsåret. Valmötet hålls därför varje vår under april/maj. Uppdragen som inte blir fyllda under välmötet tillsätts kontinuerligt under läsåret. Ansökningar under läsåret hanteras i huvudsak via mejl.

Valmöte
Bedömningsgrupp till PUMA

Rektorn utlyser årligen projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA) och en bedömargrupp tillsätts för att bedöma inkomna ansökningar och lämna förslag till rektor för beslut om tilldelning av medlen. Arbetet som studentrepresentant i bedömargruppen består i att läsa 5-10 ansökningar och göra bedömningar enligt tydliga kriterier samt att delta i två sammanträden, totalt innebärande 2-3 dagars arbete (beroende på antalet ansökningar) under perioden april-maj.

Vi söker två studentrepresentanter (helst från olika vetenskapsområden) till bedömningsgruppen för PUMA. Uppdraget är inte arvoderat men det finns möjlighet att delta digitalt på möten. Språkkrav på svenska och engelska då ansökningar om PUMA-medel kan komma in i något av språken.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

24 maj 2023

Beredningsgruppen för Årets alumn

Uppsala universitet delar varje år ut utmärkelsen "Årets alumn" till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Beredningsgruppen för årets alumn har som uppdrag att nominera kandidater som bör ta emot utmärkelsen till rektor. Gruppen ansvarar även för en motivering. Priset delas ut under Anders Wall-föreläsningen, varför gruppen även blir inbjuden till den. Beredningsgruppen har följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationsdirektören, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

31 mars 2023

Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc.

Styrelsen sammanträder tre gånger per termin, oftast på eftermiddagar mellan kl 15-17. Information om CFFs verksamhet och styrelsens sammansättning finns på hemsidan: https://cff.uu.se

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

31 mars 2023

UUFS Tofsvipa

Tofsvipan skall representera UUFS genom att assistera fanbäraren på Uppsala universitets
ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg förväntas delta och standarden antingen är utomhus
eller skall föras en längre sträcka.

Standaren som skall bäras är kallade ”Storan” och ”Lillan” och representerar alla studenter som
studerar vid Uppsala universitet respektive alla dess studentkårer. Standarföraren tillsammans med
fanbärare från Uppsalas 13 studentnationer bildar Uppsalas fanborg.

Fyra tofsvipor sökes. Fullständig arbetsbeskrivning hittar du under fliken "Styrdokument".

Arbetet med att ta fram Storan och Lillan har pågått länge och är nu i sin slutfas. Fanorna beräknas vara klara under våren.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

31 mars 2023

31 mars 2023

Biblioteksnämnden
Tillsatt

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena. Nämnden träffas ungefär 3 gånger per termin och kräver inte så mycket förberedelsetid.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Cykelrådet
Tillsatt

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan kommunen, medborgare, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Som medlem i cykelrådet deltar man i diskussioner kring cykelplanering i Uppsala ur ett studentperspektiv och bidrar med värdefulla synpunkter hur cykeltrafiken ska utformas.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

29 maj 2023

Disciplinnämnden
Tillsatt

Disciplinnämnden består av rektor, en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en lärare och två studenter. Nämnden fattar beslut om avstängning eller varning för studenter som blivit anmälda för vilseledande vid examination eller annan disciplinförseelse

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

8 sep. 2023

ENLIGHT
Tillsatt

ENLIGHT är ett Europauniversitet som består av UU och åtta andra europeiska universitet. Posten som studentrepresentant för ENLIGHT innebär att du sitter i universitets styrgrupp och deltar i det internationella studentnätverkets möten. Båda grupperna möts oftast en gång i månaden. Styrgruppen är ytterst ansvarig för UU:s medverkan i projektet och det strategiska arbetet med Enlight och studentnätverket samarbetar kring frågor rörande studentinflytande. Du väljer även ett av arbetspaketen inom projektet för att delta i arbetet inom dessa.

Två ordinarie studentrepresentanter till gruppen sökes. Den totala tidsåtgången är 10h per vecka. Arvode för uppdraget ligger på 25%, det vill säga ungefär 4000 kr per måndag före skatt.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Kursklassificeringsgruppen
Tillsatt

Gruppen är Uppsala universitets grupp för kursklassificering med uppdrag att klassificera kurser på utbildningsområde i enlighet med gällande förordningar och de syften som kan utläsas ur förarbetena till dem. Detta utgör delar av underlaget för universitetets resurstilldelning från regeringen. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Uppdraget är arvoderat och det finns möjlighet att delta digitalt på möten. Språkkrav på god hör och läsförståelse i svenska då allt underlag i gruppen är på svenska.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté
Tillsatt

Martin H:son Holmdahl-stipendiet instiftades av universitetet 2003. Stipendiet utdelas till en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

8 sep. 2023

Nämnden för forskningsinfrastruktur
Tillsatt

Nämnden för forskningsinfrastruktur ska stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet. Nämnden sammanträder tre ggr på våren och två ggr på hösten. Sen tillkommer det informationsmöten/WS, men de är frivilliga och ledamöter deltar efter förmåga.

Uppdraget är arvoderat och nämnden har fysiska möten. För uppdraget behöver du förstå svenska men går att prata på engelska.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Rådet för forskning
Tillsatt

Rådet för forskning är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende forskning. Rådet bereder frågor på uppdrag av rektor. Rådet för forskning består av elva ledamöter och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande). Ledamöterna i rådet utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena (två ledamöter per vetenskapsområde) och universitetsdirektören (två ledamöter). Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor
Tillsatt

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. Två ordinarie studentrepresentanter till gruppen sökes.

I dagsläget ser uppdraget ut som ovanstående, men kan komma till att ändras till efter sommaren.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

16 maj 2023

Språkverkstadens referensgrupp
Tillsatt

Referensgruppen har funnits sedan starten av Språkverkstaden 2003. I gruppen sitter företrädare för Studenthälsan, Studentavdelningen, biblioteket, lärarrepresentanter från olika utbildningar samt studievägledare. Gruppens sammansättning växlar och har en bollplanksfunktion. Möten hålls en gång per termin, alltid på eftermiddagstid kl. 15:15- 16:15 (1 timme). Här förväntas inget direkt inläsningsarbete med vi vill gärna ha med ett studentperspektiv i diskussionen eftersom verksamheten ju i första hand riktar sig till studenter. Synpunkter och förslag kan framföras skriftligt under året men det är vid mötena som de diskuteras.

En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes. Uppdraget är arvoderat 250 kr per möte. Digital närvaro är möjlig men möten är vanligen fysiskt. Språkkrav gällande svenska i både tal och skrift.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

8 sep. 2023

Stipendienämnden
Tillsatt

Stipendienämnden behandlar ansökningar till de stipendier som universitetet utlyser. Nämndens arbete innebär att granska inkomna förslag till utdelning av stipendier som inkommit, samt upprätta beslutsunderlag för utdelning av stipendier. Nämnden sammanträder som huvudregel i slutet av varje termin, men det kan ev. Tillkomma extramöten om behov finns. En ordinarie studentrepresentant och en suppleant till gruppen sökes.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

UUFS Standarförare
Tillsatt

Standarföraren skall representera UUFS genom att bära dess fana på Uppsala universitets
ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg deltar.

Fanorna som skall bäras är kallade ”Storan” och ”Lillan” och representerar alla studenter som
studerar vid Uppsala universitet respektive alla dess studentkårer. Standarföraren tillsammans med
fanbärare från Uppsalas 13 studentnationer bildar Uppsalas fanborg.

Vid ceremonier utomhus eller om standaret skall föras en längre sträcka skall två tofsvipor assistera
standarföraren på varsin sida om standaret.

Två standarförare sökes. Fullständig arbetsbeskrivning hittar du under fliken "Styrdokument".

Arbetet med att ta fram Storan och Lillan har pågått länge och är nu i sin slutfas. Fanorna beräknas vara klara under våren.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

31 mars 2023

22 juni 2023

bottom of page