REmissvar

En remiss är en hänvisning av ett ärende till en så kallad remissinstans. UUFS agerar ofta remissinstans för ärenden från universitetet men även för ärenden inkomna till universitetet från externa parter så som exempelvis regeringen. Som remissinstans kan vi inkomma med ett remissvar som innehåller studentkårernas åsikter kring ärendet. Genom att klicka på ikonen under varje avsnitt kan du ladda ner UUFS remissvar till respektive remiss.

2021

#01

Riktlinjer för lokalförsörjning vid Uppsala universitet

#02

Riktlinjer för namngivning av byggnader och lokaler

#03

Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

#04

Uppsala universitets självvärdering av breddad rekrytering

#05

förslag till reviderad antagningsordning – föreskrifter för tillträde tillutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

#06

SUHF:s förslag till rekommendationer om förutbildningspoäng

#07
 

gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

#08

Omställsningstudiestöd 

#09

Projektdirektiv universitetspedagogiskt stöd vid Uppsala Universitet

2020

#01

Utredningen om  fusk vid högskoleprovet: Fusk vid antagning till  högskoleutbildning – vad händer sen?

#02

Uppsala universitets Utvecklingsplan 2050

#03

gällande Plan för jämställdhetsintegrering

#04

förslag till riktlinjer för centrumbildningar vid Uppsala universitetet

#05

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätens roll för det livslånga lärandet

#06

Ny miljöplan för Uppsala Universitet

#07

Internremiss- Anställningsordning för Uppsala Universitet

#08

Ändring i högskoleförordningen om förlängd giltighetstid på Högskoleprovet

#09

Internremiss - Lokalförsörjningsplan 2021-2023

#10

Förordning om ändring i högskoleförordningen

#11

Självvärdering inom ramen för UKÄ:s lärosätesgranskning

#12

Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov på distans

#13

Snabbremiss, Åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

#14

Förslag till IP riktlinjer